AN NINH-QUỐC PHÒNG
Công an xã Tuấn Việt mở đợt cao điểm "90 ngày đêm" phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP
01/12/2022 08:46:13

Thc hin Kế hoch s 3106/KH-CAT-PC06 ngày 05/10/2022 ca Công an tnh Hi Dương, Công an xã Tun Vit m đợt cao đim "90 ngày đêm" phn đấu hoàn thành các ch tiêu phc v trin khai quy định ca Lut Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mnh trin khai thc hin Đề án 06/CP.

Theo đó, cao đim "90 ngày đêm" đến hết ngày 31/12/2022 nhm quán trit và t chc thc hin nghiêm túc, hiu qu các ch đạo ca B Công an, Công an tnh trong thc hin Đề án s 06, tp trung rà soát, hoàn thành các ch tiêu đảm bo d liu dân cưđúng, đủ, sch, sng”; đảm bo 100% công dân đủ điu kin có h khu thường trú, đăng ký tm trú trên địa bàn xã được cp Căn cước công dân (CCCD) gn chíp đin t, định danh đin t, để chun b các điu kin trin khai thc hin hiu qu, kp thi quy định ca Lut Cư trú năm 2020 v vic S h khu, S tm trú hết giá tr s dng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mnh trin khai thc hin Đề án 06/CP.

Công an xã Tun Vit đã trin khai các bin pháp công tác tiến hành điu tra cơ bn, rà soát, phân loi công dân trên địa bàn chưa được cp Căn cước công dân theo din thường trú, tm trú; các trường hp không th thu nhn h sơ cp CCCD; tiếp nhn, gii quyết h sơ qua Dch v công trc tuyến đối nhng dch v công thiết yếu thuc Đề án 06 do B Công an ch trì; thu thp h sơ, hướng dn công dân kích hot tài khon định danh đin t.

Để hoàn thành tt nhim v được giao và phc v Nhân dân tt nht, tng cán b chiến s Công an xã Tun Vit s tiếp tc nêu cao tinh thn trách nhim, phn đấu hoàn thành cao đim vi quyết tâm chính tr cao nht. Đồng thi, ch động tham mưu cp y, chính quyn địa phương nhm huy động s vào cuc quyết lit, có hiu qu ca c h thng chính tr, tăng cường công tác tuyên truyn để thc hin đạt các ch tiêu và kế hoch đề ra./.

Một số hình ảnh chi tiết:
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 440
Trước & đúng hạn: 440
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 19:08:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TUẤN VIỆT - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ninh Văn Khanh

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220379989

Email: ubndtuanviet@haiduong.gov.vn 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0