THÔNG BÁO
THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TUẤN VIỆT
25/08/2022 02:34:31

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TUẤN VIỆT

Số: 61 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập - Tự do- Hạnh phúc

Tuấn Việt, ngày 18 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Danh sách ứng cử viên trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

trên địa bàn xã Tuấn Việt

Căn cứ biên bản hội nghị hiệp thương của các thôn về việc giới thiệu ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

UBND xã Tuấn Việt thông báo danh sách ứng cử viên Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Tuấn Việt như sau:

1. THÔN BÙNG DỰA (02 người):

1. Ông Vũ Văn Diên, Sinh năm 1966.

Chức vụ hiện nay: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bùng Dựa.

Trình độ văn hóa: 10/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

2.Ông Vũ Văn Mạnh, Sinh năm 1975.

Chức vụ hiện nay: Đảng viên.

Trình độ văn hóa: 9/12; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

2. THÔN AN BÌNH (02 người):

1.Ông Ninh Văn Tuyến, Sinh năm 1957.

Chức vụ hiện nay: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn An Bình.

Trình độ văn hóa: 10/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

2. Ông Phạm Văn Mạnh, Sinh năm 1960.

Chức vụ hiện nay: Phó bí thư chi bộ,Trưởng ban công tác mặt trận thôn An Bình.

Trình độ văn hóa: 9/10; Trình độ chính trị; Sơ cấp.

3. THÔN XUÂN MANG (02 người):

1. Ông Trần Thành Ơn, Sinh năm 1979.

Chức vụ hiện nay: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Xuân Mang.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị.

2.Bà Tiêu Thị Nõn, Sinh năm 1966.

Chức vụ hiện nay: Chi ủy viên, Chi hội trưởng Nông Dân thôn Xuân Mang.

Trình độ văn hóa: 7/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

4. THÔN PHẠM XÁ 1 (02 người):

1.Ông Nguyễn Văn Tiến, Sinh năm 1985.

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Phạm Xá1.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

2. Ông Nguyễn Văn Thực, Sinh năm 1966.

Chức vụ hiện nay:Đảng viên.

Trình độ văn hóa: 7/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

5. THÔN PHẠM XÁ 2 (02 người):

1.Ông Phạm Văn Lập, Sinh năm 1970.

Chức vụ hiện nay: Đảng viên.

Trình độ văn hóa: 8/10; Trình độ chính trị:Sơ cấp.

2. Bà Nguyễn Thị Toan, Sinh năm 1969.

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Phạm Xá2.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

6. THÔN VANG PHAN (02 người):

1.Bà Nguyễn Thị Hường, Sinh năm 1960.

Chức vụ hiện nay: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Vang Phan.

Trình độ văn hóa: 7/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

2. Ông Nguyễn Đức Lý, Sinh năm 1958.

Chức vụ hiện nay:Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Vang Phan.

Trình độ văn hóa: 10/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

7. THÔN TÂN HƯNG (02 người):

1. Ông Nguyễn Đình Mạnh, Sinh năm 1957.

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Tân Hưng.

Trình độ văn hóa: 10/10; Trình độ chính trị: Trung cấp.

2.Ông Nguyễn Văn Điến, Sinh năm 1970.

Chức vụ hiện nay: Đảng viên.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

8. THÔN CAM THƯỢNG (02 người):

1. Ông Vũ Văn Dương, Sinh năm 1959.

Chức vụ hiện nay: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cam Thượng.

Trình độ văn hóa: 10/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

2. Ông Phạm Văn Vần, Sinh năm 1957.

Chức vụ hiện nay: Đảng viên.

Trình độ văn hóa: 7/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

9. THÔN CAM ĐÔNG (02 người):

1. Bà Phạm Thị Hiền, Sinh năm 1978.

Chức vụ hiện nay:Phó bí thư chi bộ, PhóTrưởng thôn Cam Đông.

Trình độ văn hóa: 9/12; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

2. Ông Nguyễn Xuân Trường, Sinh năm 1963.

Chức vụ hiện nay: Đảng viên.

Trình độ văn hóa: 10/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

10. THÔN PHƯƠNG KHÊ (02 người):

1.Ông Trịnh Công Lân, Sinh năm 1959.

Chức vụ hiện nay: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phương Khê

Trình độ văn hóa: 10/10; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

2. Ông Nguyễn Thành Luân, Sinh năm 1987.

Chức vụ hiện nay: Đảng viên.

Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chính trị: Sơ cấp.

11. THÔN BỒ NÔNG (02 người):

1. Ông Vũ Văn Nhớn, Sinh năm 1955.

Chức vụ hiện nay: Trưởng thôn Bồ Nông.

Trình độ văn hóa: 7/10.

2. Ông Trịnh Văn Trường, Sinh năm 1992.

Chức vụ hiện nay:Thành viên BanThanh tra nhân dânxã tuấn Việt.

Trình độ văn hóa: 9/12.

Trên đây là danh sách ứng cử viên trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Tuấn Việt.

UBND xã Tuấn Việt thông báo để nhân dân lựa chọn người có đủ sức khoẻ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất đạo đức và tư cách tốt, gương mẫu được nhân dân tín nhiệm, có năng lực và phương pháp vận động quần chúng, tổ chức nhân dân thực hiện tốt công việc của thôn và nhiệm vụ cấp trên giao để bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025./.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3479
Trước & đúng hạn: 3479
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 18:04:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TUẤN VIỆT - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ninh Văn Khanh

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220379989

Email: ubndtuanviet@haiduong.gov.vn 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tất cả: 46,446